POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. WSTĘP

Celem Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Funandplay sp. z o.o. spółka komandytowa dotyczących ochrony Twoich Danych Osobowych oraz zakresu i podstaw prawnych ich przetwarzania, następującego w momencie korzystania przez Ciebie z Serwisu.

Wszelkie działania przez Funandplay sp. z o.o. spółka komandytowa podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisom Rozporządzenia oraz Ustawy.

 1. DEFINICJE

W niniejszej Polityce wykorzystywane są terminy pisane wielką literą i mają one znaczenie przypisane im w Regulaminie bądź zostały zdefiniowane poniżej:

  1. Administrator Danych Osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w niniejszej Polityce Prywatności Administratorem Danych Osobowych jest FUNANDPLAY sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 39, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734042, NIP: 9950251359, REGON: 380347462, nazywany dalej jako „ADO” lub „Administrator”;

  2. Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

  3. Polityka Prywatności –niniejszy dokument określający działania podejmowanych przez ADO związane z ochroną Danych Osobowych oraz zakresów i podstaw prawnych ich przetwarzania;

  4. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  5. Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH – ZAKRES DANYCH

W Serwisie przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych dla poszczególnych kategorii podmiotów danych:

 1. Użytkowników niedokonujących zakupu (adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie, inne dane podane dobrowolnie w formularzach dostępnych w Serwisie)

 2. Użytkowników (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie),

 3. Użytkowników, którzy założyli Konto Użytkownika (imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, firma, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie, płeć, data urodzenia),

 4. osób kontaktujących się z Administratorem (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu),

dalej jako „Dane Osobowe”.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Użytkowników niedokonujących zakupu przetwarzane są przez Administratora:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzania odbywa się na podstawie wyrażonej zgody podczas akceptacji konfiguracji plików cookie zwykle podczas pierwszej wizyty w Serwisie, zgoda taka jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, w celu dostosowania wyświetlanej treści do preferencji i ulepszenia jakości zakupów online.

 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w celu dostarczania Newslettera,

 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na ochronie praw Administratora i Użytkownika, a także w celu rozwoju i optymalizacji obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji.

  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w tych samych celach, w jakich przetwarzane są dane osobowe Użytkowników niedokonujących zakupu, a dodatkowo:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w celu obsługi zawartych umów sprzedaży, operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, obsługi zwrotów i reklamacji oraz realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji oraz rękojmi,

 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na ochronie praw Administratora, w celu zarządzania należnościami.

  1. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli Konto Użytkownika, przetwarzane są w tych samych celach, w jakich przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, a dodatkowo:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzania odbywa się na podstawie wyrażonej zgody podczas akceptacji konfiguracji plików cookie, zgoda taka jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, w celu:

 • tworzenia spersonalizowanych reklam,

 • dostosowania wyświetlanych reklam na podstawie profilu,

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w celu:

 • zarejestrowania Konta Użytkownika i zapewnienia funkcjonowania jego profilu,

 • wystawienia, realizacji i dostarczenia kuponów zniżkowych,

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług, w celu niereklamowej komunikacji z Uczestnikami w kwestiach technicznych, dotyczących bezpieczeństwa (np. ostrzeżenia o oszustwach, blokada konta, informacje serwisowe).

  1. Dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem będą przetwarzane w celu udzielenia tym osobom odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na odpowiadaniu na kierowane zapytania oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe będą także przetwarzane w związku z monitoringiem rozmów w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą osoba zainteresowana kontaktem wyraża w momencie kontaktowania się z Administratorem (zgoda konkludentna), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a celem tym jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Serwis przez okres niezbędny do realizacji umowy, powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli to wynika z przepisów prawa, przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

Ustalając okres przetwarzania danych należy wziąć pod uwagę przepisy zawarte w:

 • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

 • Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny;

 • Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

 1. ODBIORCY (PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)

Dane Osobowe Użytkowników i Uczestników mogą być powierzone przez Serwis podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji umowy, w celu prawidłowego jej wykonania, np. Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom logistycznym, firmom obsługującym transakcje płatnicze, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, świadczącym usługi kolokacji serwerów, organom publicznym, o ile jest to regulowane przepisami prawa.

Dodatkowo w celu skutecznej obsługi Serwisu oraz analizy przetwarzanych tam Danych Osobowych, Dane Osobowe Użytkownika oraz osób kontaktujących się z Administratorem zawarte w plikach cookie mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, m.in. do Google LLC na podstawie art. 46 RODO.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Google dostępne są na stronie https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Na podstawie Rozporządzenia osobie kontaktującej się z Administratorem oraz każdemu Użytkownikowi przysługują, opisane poniżej, prawa.

  1. Prawo dostępu do Danych Osobowych, czyli uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe oraz do informacji na temat szczegółów tego przetwarzania, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Twoje dane są ujawniane oraz planowanym terminie usunięcia danych. Dodatkowo masz prawo do uzyskania od Administratora kopii swoich Danych Osobowych.

  2. Prawo do sprostowania Danych Osobowych, czyli żądania od ADO niezwłocznego sprostowania Danych Osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych.

  3. Prawo do usunięcia Danych Osobowych („Prawo do bycia zapomnianym”), czyli żądania od ADO niezwłocznego usunięcia Twoich Danych Osobowych, w momencie, gdy

   • nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora;

   • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania;

   • Twoje Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, które daje Ci możliwość ograniczenia przetwarzania w momencie, gdy:

   • kwestionujesz prawidłowość swoich Danych Osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić ich prawidłowość;

   • Twoje Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu;

   • Administrator nie potrzebuje już Twoich Danych Osobowych, ale mogą być one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

  1. Prawo do przeniesienia Danych Osobowych, czyli otrzymania Swoich Danych Osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania można też skorzystać, jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, wtedy osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  3. Prawo do wycofania zgody, z którego możesz skorzystać w każdym momencie, jeśli Twoje Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  4. Prawo do interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania podjętej wobec Ciebie automatycznie decyzji, z którego to prawa możesz skorzystać w każdym momencie, jeżeli została względem Ciebie automatycznie podjęta decyzja, która wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

  5. Prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 1. PLIKI COOKIES

  1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte m.in. w plikach cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu na Konto Użytkownika), nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne” (session cookies) – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 2. stałe” (persistent cookies) – to pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

  1. Stosowane w ramach Serwisu pliki cookies można też podzielić na:

 1. funkcjonalne i personalizacyjne – dzięki tym plikom zapamiętywany jest sposób korzystania z Serwisu oraz preferencje produktowe; pliki umożliwiają korzystanie z witryny w sposób możliwie najbardziej dopasowany do Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzania odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,

 2. analityczne – pliki cookies, które pomagają ADO zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, jakie treści i produkty są szczególnie interesujące oraz co sprawia im trudność, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzania odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,

 3. marketingowe – dzięki tym plikom możliwe jest kierowanie reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika na witrynach i w aplikacjach podmiotów innych niż Funandplay sp. z o. o. sp. k.., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzania odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,

 4. niezbędne – pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony; zablokowanie ich w przeglądarce może skutkować nieprawidłowym działaniem serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na ochronie praw Administratora i Użytkownika, w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.

  1. Dodatkowo pliki cookies dzielone są ze względu na pochodzenie, czyli administratora stron internetowych, który nimi zarządza:

 1. cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Funandplay sp. z o. o. sp. k.,

 2. cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Funansplay sp. z o. o. sp. l.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Nie wiesz co wybrać?

Potrzebujesz pomocy?

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy.